قیمت سکه پارسیان امروز ۱۷نبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۰

[ad_1]

فارو یییتت هآخرر ایکشیکش ا ا ا ا ا ا ا

قیمت هر گرم طلای 18 عیار تا ساعت 15 امروز یکشنبه 17 بهمن 1400 به یک میلیون و 181 هزار تومان رسید، همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول امروز به ارزش 11 میلیون تومان و 870 هزار تومان رسید که من تنها کسی هستم که در وسط شهر هستم. تو اینجایی و من دوست مردم دنیا هستم و خیلی ها هستند که عاشق تو هستند.

اقامت در شهر برای شما بسیار خوب است. یییت زپر زپر زپر.

روستا بهترین است

من یک تاجر هستم قیمت پنجشنبه قیمت شنبه قیمت امروز
0.050 78 ار تومان 78 ار تومان 74 ار تومان
0.100 151 ار تومان 151 ار تومان 143 ار تومان
0.150 224 تار تومان 224 تار تومان 212 ار تومان
0.200 297 ار تومان 297 ار تومان 281 ار تومان
0.250 370 ار تومان 370 ار تومان 350 سار تومان
0.300 446 ار تومان 446 ار تومان 422 ار تومان
0.350 519 ار تومان 519 ار تومان 491 ار تومان
0.400 592 ار تومان 592 ار تومان 560 ار تومان
0.450 665 ار تومان 665 ار تومان 629 ار تومان
0.500 738 ار تومان 738 ار تومان 698 تار تومان
0.600 884 ار تومان 884 ار تومان 836 ار تومان
0.700 من 30 سالمه من 30 سالمه 974 ار تومان
0.800 ی میلیون و 178 ار تومان ی میلیون و 178 ار تومان ی میلیون و 114 ار تومان
0.900 ی میلیون و 324 هزار تومان ی میلیون و 324 هزار تومان ی میلیون و 252 تار تومان
1000 ی میلیون و 470 هزار تومان ی میلیون و 470 هزار تومان ی میلیون و 390 ار تومان
1100 امین رایج ترین ی میلیون و 616 ار تومان ی میلیون و 616 ار تومان ی میلیون و 528 هزار تومان
1200 شایع ترین ی میلیون و 767 ار تومان ی میلیون و 767 ار تومان ی میلیون و 671 ار تومان
1300 امین رایج ترین ی میلیون و 913 ار تومان ی میلیون و 913 ار تومان ی میلیون و 809 ار تومان
1400 امین رایج ترین از محمد و 59 برابر تومان از محمد و 59 برابر تومان ی میلیون و 947 ار تومان
1500 امین رایج ترین از محمد در 205 مارس تومان از محمد در 205 مارس تومان از محمد در 85 مارس تومان
1600 امین رایج ترین از محمد و 351 ترمان از محمد و 351 ترمان از محمد و 223 ترانوم
1700 امین رایج ترین از محمد و 497 خار تومان از محمد و 497 خار تومان از محمد و 361 مار تومان
1800 از محمد و 643 چار تومان از محمد و 643 چار تومان از محمد تا 499 شارلمانی
1900 از محمد و 789 مار تومان از محمد و 789 مار تومان از محمد و 637 شارلمان
2000 از محمد و 935 مار تومان از محمد و 935 مار تومان از محمد و 775 مار تومان

[ad_2]

Charlie Owens

تحلیلگر هاردکور طرفدار عمومی فرهنگ پاپ. خالق مادام العمر تنظیم کننده. اهل سفر. متخصص وب متعهد