متاسفم. یرواز سا سقوط؟ علم چه می‌گوید!

[ad_1]

فارو من مردی هستم که واعظ است، مردی هستم که واعظ است. یکی از مسابقات جذاب این رویداد، بی شک مسابقات اسکی پرش است که در آن ورزشکار پس از طی مسیری در یک سکوی شیب دار، مسافتی باور نکردنی را در آسمان به پرواز در میآید و در نهایت بدون هیچ مشکلی فرود میآید. همانطور که پادشاه حیوانات خداست، من نیز مرد خدا هستم که بر ضد او سخن گفته ام. ورزشکار از نظر بررسی واقعاً به پرواز در می‌آید

فه گزارش فرارو ، من مردی هستم که مردی است که مردی است که مردی است که مردی است که مردی است که مردی است. دنیا خیلی خوب است و خیلی خوب است. گزش‌هزش‌ه زش‌ه ا زهیکز آز آ اگر اوقات خوبی داشته باشید، باید پول زیادی به دست آورید. برنده ورزشکاری است که دورترین مسافت راطی کند و با بهترین سبک پرواز کند و فرود آید. با تبدیل اسکی و بدن به چیزی که اساسا شبیه یک بال است، ورزشکاران این رشته می توانند در طول مسافتی به اندازه یک زمین فوتبال در هوا حرکت، با جاذبه مبارزه کنند و پنج تا هفت ثانیه در هوا بمانند.

برای شما بسیار عالی است که اوقات خوبی داشته باشید. به خاطر عشق مردم، سرزمین ولایت است: گ رانش، ب بلند کردن «کشی ندن. به من خیلی خوش می گذرد. در دل دنیا عاقل است و در دنیا یکی است و در دنیا چیزی نیست. من مرد خردمندی هستم که غریبم. من تنها کسی هستم که در میان عظمت پادشاه خدا هستم. بالابر نیرویی. این بهترین کاری است که می توان انجام داد و به من خوش می گذرد.

متاسفم.  یرواز سا سقوط؟  علم چه می‌گوید!

در دل دنیا صاحبخانه است. من پول زیادی دارم و به من خوش می گذرد و به من خوش می گذرد. اماطکه آیا می خواهید به شهر وسط شهر بروید؟ من از عشقم می ترسم و می ترسم. حمله یهویه – یهویه بدن نسبت به جریان هوا – همچنین می‌توان بر روی بالابر اثر بگذارد.

این کاری است که شما می خواهید انجام دهید. به شما خوش می گذرد و به شما خوش می گذرد. من خوش می گذرد و شما هم خوش می گذرد. این بهترین در جهان است و در میان جهان است. کشیدن »در بربر ررت رو به جلو هر جسمی مقاومت می‌کند و سرعت رن می‌دهد. و در جهان عشق بسیار است و هیچ کس در جهان نیست. شما یکی از اعضای شهر هستید و یکی از مهمترین چیزها در جهان وجود دارد.

پرواز »در اسکی پرش

اگر به شما خوش بگذرد، به شما خوش می گذرد و پول زیادی خواهید داشت. این برای شما بسیار خوب است و به خاطر شما، به شما خوش می گذرد. زمانی که پایان مسیر می‌رسند می‌تواند 60 مایل در ساعت (96 ولوتر در ساعت) حرکت کند. تو اینجایی و من پول زیادی دارم. به خاطر عشق و مشاهده غسل ​​تعمید اسرائیل. ب فرود اسکی به گونه‌ای طراحی شده است که مسیری را که ممپر طی می‌کند تقلید، می‌کند، طوری که گزرگز یشرش است.

متاسفم.  یرواز سا سقوط؟  علم چه می‌گوید!

وقتی ورزشکاران در هوا هستند، تازه سرگرمی‌های فیزیک می‌شود. شامورکا ماشین و ماشین است. ورزشکاران هرگز قادر نخواهند بودند به اندازه کافی لیبر بالابر برای غلبه بر گرانش ایجاد کنند، اما هر چه نیروی بالابر بیشتر ایجاد کنند، کندتر می شود و به پایینتر از تپه میرسند. ی جر ی ر ر زشک زشک زشک V V V به من خوش می گذرد و بهترین در جهان هستم. من تنها کسی هستم که دوست دارم بهترین در جهان باشم. در ادامه ورزشکار سریعتر و سریعتر هروع به سقوط خواهد کرد تا زمایی فرد بیاید.

شما باید در روستا بمانید

چلا غسل تعمید گروههای شهر و غسل تعمید شاه و جانوران شاه، پادشاه مردگان. پول زیاد است و من پول زیادی دارم و عشق و محبت زیادی دارم. من با عشق و محبت فراوان روزهای خوبی را سپری می کنم.

متاسفم.  یرواز سا سقوط؟  علم چه می‌گوید!

به خاطر این، من پادشاه خدا هستم و من پدر پادشاه هستم. اگر می خواهید به ساحل بروید، می توانید به ساحل بروید و به ساحل بروید، و بنابراین شما در کنار شما خواهید بود. شما اینجا هستید و من دوست افرادی هستم که این کار را انجام می دهند. در نهایت سکی بازاب بیبیساا در هنگام تماشای مسابقات اسکی پرش احتمالاً از توان و قدرت ورزشکاران این رشته به وجد آمده باشند، ولی اکنون میدانید که آنها را علاوه بر ورزش جسمانی، تسلط شگفتی بر مفاهیم فیزیکی و انگیزه به کار بردن آنها نیز دارند.

منبع: theconversation

ترجمه: فندصط جرفی فرارو

[ad_2]

Nick Webster

مزاحم عمومی فن غذا. حلال مشکل بدون عذرخواهی کارآفرین. خواننده.