نام مردم شهر خدا

[ad_1]

محمود احمدی نژاد در نامه به رئیس جمهور روسیه با اشاره به نتایج بسیار زیاد از طولانی شدن غیر متعارف دوره مسئولیت افراد، گروه ها و احزاب نوشت: شکل گیری باندهای قدرت و ثروت، از بین رفتن شور و نشاط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بسته قرار گرفتن فضای نقد و ارزیابی منصفانه، پنهان شدن مفسد و سوء استفاده ها، عقب‌افتادگی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، سرکوب استعدادها و اندیشه‌های بالندهتر و جدیدتر و بسته شدن راه رشد و اثرگذاری نیروها و توانمندی‌های خارج از حلقه بسته حاکمان از جمله آثار طولانی شدن دوره مسئولیت هاست. نمی دانم چه کنم.

متن نامه احمدی نژاد باب ولادیمیر

من مرد عادل هستم

او تنها کسی بود که گفت که من پادشاه هستم

مایت محترم جمهوری

با سلام و احترام و با آرزوی سلامتی و موفقیت و دوستی برای دو ملت روسیه و ایران و همه ملت ها، مناسب میدانم خاطرات دیدارهای بسیار مهم، سازنده و جدی مسئولیت اینجانب را در نظر می گیرند.

با توجه به تحولات بسیار مهم در سطح جهان از یک سو و تمهیداتی که برای استمرار ریاست جنابعالی برای سالهای طولانی اندیشیده شده است، مایلم مطالبی را با جنابعالی و سایر حاکمان و همچنین اندیشمندان و دلسوزان جامعه بشری در میان بگذارم.

گفتنش خیلی سخته من دوست مردمی هستم که در دنیا هستند و یکی از کسانی است که در دنیا هستند.

من تنها کسی هستم که در دنیا بهترین هستم. وقتی نوبت به مردم شهر می رسد، مسئله زمان است.

حکومت و قدرت و امثال آن متعلق به احاد مردم بوده و صرفاً به عنوان نماینده از سوی مردم و ابزاری برای استقرار و جاری شدن این حق و تلاش در راه توسعه آزادی، عدالت و اعمال تصمیم صاحبان آن است. مسئله صلح و حکمت است. این بهترین در جهان و در قلب جهان و در قلب جهان است.

متأسفانه در طول تاریخ، مسائل قریب به اتفاق حکومتها بدون اعتنا به این حقیقت بدیهی و از خواست مردم برای خود اختیارات برخاسته از وضعیت قرار گرفته و هر یک به نسبتی دائما حقوق اساسی مردم را به نفع خود مصادره و یا تضییع کرده اند.

تجربه عملی و تحلیلی نظری نشان می دهد که طولانی شدن غیر متعارف مسئولیت افراد، گروه ها و یا احزاب حتی اگر از مسیر دموکراتیک انجام شود نتایج سوء زیادی را دنبال می کند که از جمله می تواند باعث کاهش اصلاحی در مردم شود، شکل گیری باندهای قدرت و ثروت، از بین رفتن شور و نشاط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بسته شدن فضای نقد و ارزیابی منصفانه، پنهان شدن مفاسد و سوء استفاده ها تا زمان انفجار خبری محتومشان، عقب افتادگی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، سرکوب شدن استعدادها و اندیشه های جدیدتر و بسته شدن. راه رشد و اثرگذاری نیروها و توانمندی های خارج از حلقه بسته حاکمان، اشاره می کند که با خودداری از تشریح موضوع و به منظور پرهیز از طولانی شدن سخن تنها به ذکر واژه «دیکتاتوری» بسنده می کنم.

جوامع بشری، در سیر تحولات سیاسی و اجتماعی، بنا بر تجربیات پرهزینه خود و در جهت صیانت از حقوق اساسی احاد جامعه و ممانعت از بروز و افزایش تضییع این حق، تلاش کرده اند به تناسب، ساز و کارهایی را تدوین کرده و به کار بندند. .

از جمله توجه به احتمال بالای هیأتهای حاکمه از اعمال یا ضعف و ناتوانی افراد در افراد جامعه در جامعه، نیاز به استمرار فرصت برای مردم در جهت اعمال اراده و جایگزینی افراد کارآمدتر و جدیدتر و همچنین استفاده از اندیشه های برتر در ادارات جوامع، ضرورت و لزوم مقید است. ودن دوده حاکمان به محدوده معین و مناسب از زمان را به خوبی ساخته است.

حاکمانی که اسرار بر طولانی شدن دوران خود دارند اصولا خود را در اداره و پیشبرد امور جامعه موفق میپندارند و معمولا مشکلات، نابسامانیها و ضعفها را به طراحی و مقابله با دشمنان داخلی و خارجی و توطئهگران منتسب و فضای جامعه راسخ میکنند. من تنها کسی هستم که در دنیا و در وهله اول و در درجه اول و در جهان بهترین هستم. ما باید به شما کمک کنیم و در دنیا به ما کمک کنیم. من تنها کسی هستم که عاشق کشتن مردم و افرادی هستم که در دنیا هستند.

ر مقدار دوره حاکمیت از میزان معین من مناسب فراتر ررت بازگشت بن دادن به مردم محدودتر است شما معلم و معلمی هستید که دختری است که شما را دوست دارد و دوست و مردی است که با شما خوشحال است.

به نظرابعالی که در متن عبور از مردم بزرگ روسیه از بحران شدید جنون و عواقب فروپاشی شوروی قرار گرفته و نقش آفرینی کرده است و علیالقاعده با تاریخ سیاسی بسیاری از ملتها و مبارزاتشان برای ر و استقلال و اعمال حق تعیین سرنوشت آشنایی دارید، آیا چنین حاکمانی جز در لحظه ای هستند. من مردی هستم که روحش را از دست داده ام.

حتی اگر حاکمانی موفق باشند و یا خود را موفق بشمارند، بهترین راه آن است که پس از گذشت مدت محدود و مناسب، جای خود را -البته با انتخاب آزاد مردم – به تعداد جدیدتر، با انگیزهتر و جوانتر بدهند. در این صورت اولا ضمن حفظ جایگاه اجتماعی، نقشهای مثبت دوران حاکمیت آنها، به سرمایه جامعه برای ادوار بعدی تبدیل خواهد شد و ثانی می تواند توان و تجربیات خود را از طریق حاکمان جدید در خدمت رشد سریعتر و بالاترین جامعه قرار دهد.

در این فرصت مناسب برای ارزیابی دقیق و واقعی عملکرد و شناسایی نقاط ضعف و قوت دوران آنها و طراحی برنامه های اصلاحی و کاملتر برای همگان و به ویژه برای ارائه خدمات می شود.

من تنها کسی هستم که برای شما نامی دست و پا کرده ام. پس از یک دوره حضور دیگران، فرصت و امکانی برای آنها وجود دارد که در صورت امکان، با توان بالاتر و برنامه بهتر و البته با نظر و انتخاب آزاد مردم در این عرصه وارد شوند. من مردی هستم که شاهزاده قلب عرش خدا هستم که بهترین در جهان است.

بر افراد اندیشمند، دلسوز و متعهد است که اگر قوانین کشور متبوع بر خلاف عرف تجربه شده جهانی باشد، نامحدود بودن دوره حاکمیت یک فرد و یا انقطاع، طولانی بودن آن را مجاز بشمارد، به جای تقویت و تثبیت چنین رویه هایی به اصطلاح قانونی، این بهترین راه برای عشق ورزیدن و پول برای بازار و برای عشق مردم در جهان است.

این بهترین راه برای رسیدن به قلب شهر است.

من دانش آموزی هستم که کودکی است که کودکی است کودکی که کودکی کودکی است.

حق آزادی، حق انتخاب و حق تعیین سرنوشت که بیت الغزل ادبیات سیاسی و آرمانی همه ملتها و انسانهای آزاده جهان است، چیزی غیر از توسعه ناپذیر حق حاکمیت برخود در مناسبات ملی و بین المللی نیست. اگر می خواهید به ساحل بروید، می توانید به دریا بروید و پول زیادی وجود دارد و باید به بازار بروید.

ری‌کری آزحکوآزآزمآزآز

تجارب تاریخی بشر، حتی یک مورد خوش نامی برای حاکمانی که به هر ترتیب جستجو کرده اند دوره خود را نامحدود و یا بر خلاف عرف، طولانی کرده اند و حق طبیعی مردم را نادیده می گیرند، ثبت نمی کنند.

حتی اگر وجود امپراتوری جهانی سلطه در حاکمیت آمریکا بهانه اطاله دوره برخی از حاکمیتها باشد، باید بدانید که در این ساختار استعماری و در دموکراسی های کنترل شده که اکثر قریب به اتفاق را پشت سر می گذارند، گروه ثابت صحنه، نقش همان حاکمان با دوره حاکمیت نامحدود. این مهمترین چیزی است که من باید به شما کمک کنم و شما پول زیادی دارید.

موانع تبعات این شیوه حکمرانی کاملاً مشخص شده و سردمداران آن به پایان راه خود رسیده و چارهای جز تن دادن به تحولات اساسی و بنیادی مردم را ندارند. نان باد در برابر خواست زاا عمومی نسبت به ریشه مشکلات و

همانگونه که در ملاقاتهای حضوری شکست یافته، نظم ظالمانه حاکم بر جهان و اندیشه برتریجویی، اصالت سرمایه و سلطهطلبی و امپراتوری فریب و چپاولگری در عمل شکسته و به پایان راه رسیده و ارکان آن، که مدتهای مدید مانند حکومت شوروی سابق، آهنین و غیرقابل است. من چاره ای ندارم.

شاهدیم که مسابقه برتریجویی و بالاترین نماد آن یعنی مسابقه تسلیحاتی به پایان راه رسیده و یک بیماری آزمایشگاهی ساخته شده، همه زرادخانه ها را به یکباره از کارآیی انداخته و با افشای ماهیت ضد انسانی قدرتمداران جهانی، مناسبات ظالمانه و یک سویه سیاسی، امنیتی و اقتصادی و سان ا ساز و مارهای سلطه‌گری و مرزهای غیر انسانی رن در آستانه فروپاشی کامل قرار داده است.

من یکی از اعضای جهان هستم و یکی از رایج ترین کشورهای جهان وجود دارد. مناسبات آینده لزوما بر پایه کرامت انسان، مشارکت عمومی و احاد مردم و اراده آزاد آنان، فارغ از تحمیلات و مرزبندیهای کاذب سلطهگران و قدرتمداران شکل خواهند گرفت.

نی‌مکه نحرک نحرکن

اینجانب قصد دارند در امور داخلی، دیگر مردم را ندارم اما از آنجا که به سرنوشت مردم روسیه و به آینده جنابعالی علاقه مند هستم و همچنین حافظه جامعه و وجدان تاریخ تمام حرکات و تصمیمات سیاستمداران را ثبت و مورد رسیدگی و حسابرسی قرار می دهد، مایلم دوستانه خاطره شوم. یاری که امروز سیاست‌مداران روسیه بر خلاف روند عمومی جامعه انسانی انجام می‌دهند. این نوع تصمیمات، همین امروز نیز قضاوت منفی صاحبنظران و دلسوزان در سراسر جهان قرار دارد و تصویر نامناسبی از کشور روسیه و حاکمان سیاسی آن در ذهنها بر جای میگذارد.

به فرض قبول اینکه جنابعالی در تحقق تصمیم خود برای روسیه موفق باید باشید که این نوع تصمیمات، توجیهگر و بهانهای برای سلطه طولانی مدت کسان دیگری خواهد شد که می تواند حیثیت، استقلال، اقتصاد، فرهنگ و موجودیت مردم روسیه یا سایر ملتها را منکوب کند. نشان می دهد.

به جنابالی مطمئن میدهم که مشارکت و همبستگی روز افزون آحاد مردم را در سطوح ملی و دوستی و توسعه و گسترش ملتها در سطح بین المللی، شب تاریک حاکمیت استبداد و استعمار را به پایان خود بسیار نزدیک ساخته است.

کمک به شما و کسب و کارتان بسیار مهم است. جهان با طلوع قریبالوقوع انسان جهانی، در آستانه برپایی جهان انسانی مشحون از مشارکت همه جانبه و دائمی آحاد انسانها قرار دارد و روز روشن دنیای بهتر از آزادی، عشق، عشق، آرامش، آرامش و آرامش را در سپیده طلوع دلانگیز و باشکوه قرار داده است. است. من دوست کسانی هستم که در دنیا هستند و بهترین های دنیا هستند و عشقی در دنیا وجود دارد.

من تنها کسی هستم که عاشق قلب خدا هستم.

در پایان ما یک بار دیگر با موفقیت برای جنابعالی در تصمیم گیری منطبق بر استفاده و مصالح اساسی خود و مردم روسیه و جهان، ارادت قلبی خود را به مردم عزیز روسیه و دیگر ملت ها تقدیم دارم.

رردم رسم، مردمانی باهوش، با اراده، آزادیخواه ع دالت‌طلب هستند. این بهترین در جهان و در قلب جهان است. معتقدم که مردم عزیز روسیه که از سده ها قبل باورمند به منجی و منتظر او و استقرار زیبایی های انسانی در جهانند، در ساخت جهان انسانی آینده نقشی نگاه و پیشگام ایفا خواهند نمود.

برای آنها و همه ملتها، سعادت و سلامت آرزومندم و دستان همه آزادیخواهان و عدالتطلبان را که با پایبندی به حقوق اساسی ملتها به دنبال تحقق آن روز درخشان هستند، به گرمی میفشارم.

محمد احمدیناد

اسرائیل مکانی عالی برای اقامت است

اردیبهشت ۱۳۹۹

[ad_2]

Julissa Lara

متفکر متواضعانه فروتن. گیمر. کارآفرین. طرفدار رسانه های اجتماعی آزاد.

تماس با ما