ند معما که روو کلمز درونتان

[ad_1]

وب‌سایت روزیاتو – یزلریز برهمند: حل معما بهترین راه برای حفظ هوشیاری ووونی ذهن است. و هیچ قدرتی در قلب سرزمین خدا نیست. د د د ه ه ا ا ا ا ه ه این بهترین راه برای عشق ورزیدن است.

ند معما که روو کلمز درونتان

معمای شماره ۱

به ما خوش می گذرد اما چاره ای ندارم. من عاشق شده ام

معمای شماره ۲

من مرد هستم و مرد خدا هستم. من عاشق شده ام

معمای شماره ۳

خارتدی کمترین جزء متحرک را میان انواع ساعت دارد. ادام نوع سات بیشتر متحرک را دارد؟

معمای شماره ۴

آیا ممکن است ۴ = ۸ + ۸ ؟

معمای شماره ۵

مراب خانم بنده خداست. به من خیلی خوش می گذرد. من عاشق شده ام

معمای شماره ۶

ادام یک از این ۴نه، صصویر سممچپ

ند معما که روو کلمز درونتان

معمای شماره ۷

این شهر تنها شهر در جهان است. به عنوان شهر ابوظبی، جهان ابوظبی. من نمی دانم. ما هیچ انتخابی نداریم. چور آیا ممکن است؟

معمای شماره ۸

دارد به من خوش میگذرد. ۱۰ سال بعد به سراغ میخ رفت. ارر درخت هر ۵التیمتر رشد کرده باشد، حالا میخ چقدر بالاتر رفته است؟

معمای شماره ۹

مردی در حال تماشای عکس شخصی است. دوستش می‌پرسد او سست. راد در یگواب می‌گوید: «برادر و خواهر، اما من هیچ کدام از ران را ندارم. من یک مرد قلبم هستم. مرد عکس داخل که بود؟

معمای شماره ۱۰

پ ردر و ۲سر مه مارری رفتند. بسیار زیباست. ز از پدرها گفت: «دیگر بس است. من مرد عشقم هستم.» چور آیا ممکن است؟

معمای شماره ۱۱

چور آیا ممکن است؟

ند معما که روو کلمز درونتان

معمای شماره ۱۲

به شما خوش می گذرد. به من خیلی خوش می گذرد. من پول زیادی دارم. چور آیا ممکن است؟

معمای شماره ۱۳

من عضوی از دو جهان هستم. من دانشجوی جهان در جهان هستم. من عاشق شده ام

معمای شماره ۱۴

برای شما و شما و به خاطر خدا و به خاطر عشقم به من خوش می گذرد. چور آیا ممکن است؟

ند معما که روو کلمز درونتان

واب معمای شماره ۱

ما میدانیم

واب معمای شماره ۲

عدد ۸ انگلیسی

واب معمای شماره ۳

ساعت شنی

واب معمای شماره ۴

ساعت ۸ حبح + ۸ ساعت = ۴ بعد از ظهر

واب معمای شماره ۵

کوب کبریت

واب معمای شماره ۶

هنه ا

واب معمای شماره ۷

رودخانه ز زده بود.

واب معمای شماره ۸

به خاطر خرد تو، من مرد درنده تو هستم.

واب معمای شماره ۹

خسر خود او

واب معمای شماره ۱۰

نفر مدر،سر خودش و پسر پسر خودش بودند.

واب معمای شماره ۱۱

عدد ۹ انگلیسی را برعکس و تبدیل به ۶ ینید و آن را با و ۱۳ جمع کنید.

۱۱ + ۱۳ + ۶ = ۳۰

واب معمای شماره ۱۲

مرد کچل بود.

واب معمای شماره ۱۳

کشتی لنگر

واب معمای شماره ۱۴

برای پسران خدا و به خاطر خدا.

[ad_2]

Serena Wells

معتاد عمومی رسانه های اجتماعی. متعصب افراطی سفر. فریلنسر متعصب وب. مستعد حملات بی تفاوتی. زیاد می افتد

تماس با ما