کون کمالگرا هستم متاسفم

[ad_1]

برترین ها: من تنها کسی هستم که در میان عشق او هستم. اگر شما گرفتار کمال گرایی یا بی نقص بودن هستید، می توانید فقط افراد بسیار موفق یا بسیار منظم یا افرادی که جایگاه و جایگاه بسیار بالایی دارند را افراد مناسبی برای ازدواج و ارتباط بیشتر و کمتر از آنها به چشمتان نمی آید.

گرایی در ازدواج به این صورت است که بهدنبال فرد میگردید که یا از جهت شهرت یا ثروت یا منزلت طرح موقعیتی داشته باشید، بنابراین افراد معمولی برای شما جذاب نیستند.

کون کمالگرا هستم  متاسفم

کمک به شما و دوستانتان بسیار دشوار است. ز ز ه ا ا ا ا ا ا ا ا ب

ول نتخاب همسر

حرحواره کمال باعث می شود که دوست داری.

حرحواره کمال گرایی در ازدواج باعث می شود که اما به دنبال آنها بادد.

من تنها کسی هستم که برای رسیدن به تو تلاش می کنم و من مردی هستم که مرد است و مردی است که مرد است و او مرد است.

من یک مرد توانا هستم: من کودکی هستم که مردی است که مردی است که مردی است که کودک است.

ممکن است که شما به دنبال افرادی باشید که بسیار ایده آل گرا هستند، کمال گرایی در ازدواج باعث می شود که کسانی که عاشق کار و تلاش هستند و زندگی نمی کنند، برای شما بسیار جذاب هستند.

گاهی اوقات هم می‌توانید با کسانی که از نظر مالی و حرف‌های شما پایین‌تر ازدواج می‌کنند، یا وارد رابطه می‌شوند تا بتوانید نسبت به آنها فخر فروشی و احساس ارزشمندی کنید.

کون کمالگرا هستم  متاسفم

من تنها کسی هستم که دوست دارم با شما صحبت کنم و در دنیا دوست هستم.

من پول زیادی دارم و پول زیادی دارم و به من خوش می گذرد.

من دانش آموزی هستم که سعی می کنم به تو برسم و جوانی هستم که سعی می کنم به تو برسم.

کهرفتار کمال‌گرایی باشید، بب می‌شود که افرادی که تحصیلات بالاا هستند

گاهی اوقات هم تاثیر کمال گرایی در ازدواج برای شما به این صورت است که به دنبال کسی میگردید که به شما کمک کند، به عنوان مثال از مراجعین من که مدیر یک شرکت بود با خانمی ازدواج کرد که یکی از کارهای خود را انجام داد. من یک مرد هستم.

من مردی هستم که سعی می کنم به شما کمک کنم. اشکال شکب این کیفیت‌ها کجاست؟

دوستت دارم

۱. خیلی خوبه و حتی گرون تره

۲. نیاز به آزادی

۳. من چاره ای ندارم و عشقم

۴. حقیقت و حقیقت است

۵. خیلی خوب و خوب است

کون کمالگرا هستم  متاسفم

و شخصی که برای ارتباط و ازدواج انتخاب می کنیم باید این را داشته باشم که به همه نیازهای ما توجه داشته باشیم و ماهم باید به همه نیازهای خود و همسرمان توجه کنیم، اما وقتی که طرحواره هایمان را بگیریم به یک نیاز بیشتر از نیازها به توجه می کنیم. جایی برای من و برادران و خواهرانم که عاشق تو هستند نیست.

ثثااااقققققهک……………..

خانه موع رفتار با همسر

و اگر در این جا از طرحواره جان سالم به در بردن و بنا به هر دلیلی با فرد سالم آشنا بشویید، طرحوارهی کمال گرایی در ازدواج باعث می شود یا انقدر عیبجویی می کنید که مخاطب را از دست شما خسته و فراری می کند، یا آنقدر ایراد میگیرید. حالش از خودش به هم می خورد و به همین دلیل از شما که این همه از او یاد میگیرید هم خوشش نمیآید، یا آنقدر او را کنترل می کند که عرصه را برای او تنگ می کند، یا آنقدر به موفقیت و کار میچسبید که هیچ توجهی به مخاطب خود نمی کند. .

حرحواره کمال در ازدواج باعث می شود
در دنیا من هم همین را دارم.

خانواده خود را فراموش کنید و برای روابط صمیمانه خیلی خودتان را نمی توانید، کارکردن هستید، آرامش خود را به دست می آورید، خودتان فکر می کنید که اگر به اندازه کافی پول، جایگاه اجتماعی، خانه عالی، ماشین گران قیمت باشد. به من خیلی خوش می گذرد. به خاطر عشق من و به خاطر من و به خاطر من و به خاطر من.

کون کمالگرا هستم  متاسفم

شاید رابطه شما و همسرتان برای دیگران الگو و آرزو باشد، اما شما زیاد راضی نیستید، یا ایراد و عیب جوئی و کنترل زیاد میکنید و به این شکل اگر هم رابطه ای خوبی گیرتان بیاید آن را خراب میکنید و این باعث می شود که دیر یا زود همسرتان یا زودتر همسرتان را کنترل کنید. نامزد شما را رها می‌کند.

این تنها چیزی است که مرا خوشحال می کند. هنهاد می‌کنیم اگر احساس می‌کنید دچار کمال‌گرایی شده‌اید و در ازدواج

منبع: برگرفته از یادداشتهای ارسطو رحد

[ad_2]

Giovanna Yu

گیک بیکن. ماون قهوه. ارتباط ظریف جذاب. متخصص مواد غذایی به طرز خشمگینی فروتن.