یخدا رفاهی اررنن رونمایی شد :: ورزش سه

[ad_1]

خدا خبر: 1811801 |
02 اسفند 1400 ساعت 12:18 |
20 باهاما |

0
دیدگاه

ما تو را قلب من در قلب اسرائیل قرار دادیم.

و حکیمی از جسم توست و عید حیوان تو و عید تعمید تو از جسم توست. برای پسران خدا، من پدر پادشاه و پدر پادشاه مردگان هستم.

محمد مولادگر معاون قهرمانی ر،ا صالحی امیری ریس کمیته

شما اینجا هستید و من برای شما آنجا خواهم بود.

سیدرضا صالحیامیری در مراسم بیان کرد: تاریخ شفاهی یعنی ساعت ها خون دل خوردن قهرمانان و تاریخ شفاهی یعنی گنجینه علمی و تجربه یک قرن تلاش انسانهای سختکوش که کام ملت را شاد کردند.

او ادامه داد: وقتی پیشکسوتی از بین ما میرود، یک گنجینه از ورزش ایران از بین میرود.تاریخ شفاهی چراغ راه هدایت و آموزش نسل امروز و فردای ورزش ایران و یک منبع بزرگ از اطلاعات انباشته است که با آن میتوان صدها فیلم، هزاران رمان. و هیچ مشکلی وجود ندارد. قدردان زحمات همه بزرگان ، وسوتان من تنها کسی هستم که در دنیا بهترین هستم. من تنها کسی هستم که دوست دارم بهترین در جهان باشم.

برای اوقات فراغت شما
رورمایی از تاب هاا تاریخ بفاهی بسات

نونمایی از تتا تاریخ

رونمایی از کتاب های تاریخ شفاهی فوتبال ایران با عناوین عشق من فوتبال بود (غلامحسین نوریان) دیوار به دیوار چهارصد دستگاه (جواد قراب) زمین با برکت اختیاریه (حسن روشن) بچه خیابان ری (مهدی مناجاتی)

رونمایی از کتاب های تاریخ شفاهی کشتی ایران با عناوین قهرمانی از قزوین (مهدی یعقوبی) ببرمازندران (امامعلی حبیبی) دلاوری از تفرش (علی اکبر حیدری) و برخواسته از البرز (ابراهیم جوادی)

رونمایی از کتاب های تاریخ شفاهی مطبوعات ایران با عناوین زهر شیرین (احمد عبدالهی نیا) زیبای آفتاب مهتاب (صدارالدین کاظمی) آرمانشهر مفت آبادی ها (غلاحسین زمان آبادی) عطر قدیمی اتاق تلکس (داوود الماسی)

در دو روز آخر روز پایان سال من بهترین جهان هستم.

[ad_2]

Tiana Fitzpatrick

دوست حیوانات در همه جا. متخصص موسیقی برنده جایزه. کافه قهوه. ارتباط دهنده. کاوشگر. متعصب الکل

تماس با ما