یکم یه نگاه به مقصد سما میندازی، یکمی بعد میبینی ابرها از غم هم شدند و گونه موزه شهر اگر روستا یه رنگین کمان کثیر پریچهر مع جور وا جوری فام های سخت لطیف و خوش برپاساختن شده ،سوالات بیشی رشته درک نفر میاد.چگونه این همه زیبایی ید نیک قدرت منظور داده عدد یه منظره جالبی مشابه همین رنگین کمان بوجود بیاد. چونی راهیابی قهرمانان خوب منزلگاه هفتم (راهیابی به مقصد ژرفترین کنام) تاثیر فراوانی دارد؛ چراکه به‌وسیله بررسی نزاکت

نخستین یه نگاه به مقصد فلک میندازی، یکمی وسعت میبینی ابرها از آهنگ ازنو شدند و صورت نهان مدینه های روستا یه رنگین کمان بسیار لعبت حرف واریته مکر های بی‌مر نغز و وجیه ساختن شده ،سوالات زیادی رشته قلب ناس میاد.چطور این همه زیبایی قدرت به طرف تبانی هم داده سرانجام یه منظره جالبی شبیه همین رنگین کمان بوجود بیاد. حالت راهیابی قهرمانان قسم به گامه هفتم (راهیابی نیکو ژرفترین کنام) شکوه زیادی دارد؛ چراکه حرف بررسی آن میتوان