“همان خر است و یک کیله جو.” “سر را با پنبه میبرد.” – Literal translation: He beheads with cotton مواد شیمی الی “تا تریاق از عراق آرند، مار گزیده مرده باشد.” “طمع پیشه را رنگ و رو زرده.” در این بخش سعی داریم به زبان ساده بررسی کنیم که نردبان کابل چیست؟ قطعاتی نظیر چهار راهی، زانوی عمودی، سه راهی، قطعه کاهنده، اتصالات رابط و .. را می توانیم از جمله متعلقاتی بیان نماییم، که برای نردبان های کابل ساخته